//////

postheadericon BOOM HOTELOWY

zylaki_3287191

Boom hotelowy w Libanie, Singapurze, Japonii i jeszcze w dwóch, trzech państwach azjatyckich nie wpłynął w więk­szym stopniu na zmianę w tym zakresie na terenie Azji jako ca­łości. Zewnętrzne połączenia turystyczne Azji odbywają się przede wszystkim za pośrednictwem transportu lotniczego. Większość lo­tów wykonują samoloty międzynarodowych towarzystw lotni­czych, a jedynie niewielką część samoloty towarzystw, należą­cych do państw azjatyckich. Coraz bardziej popularne stają się czarterowe przewozy turystów. Zwiększa się sieć linii lotniczych łącząca kraje Azji z socjalistycznymi krajami Europy.

postheadericon SPECYFICZNE CECHY ISLANDII

pobrane

Rozwój, turystyki w Islandii odznacza się-specyficznymi cecha­mi, odróżniającymi ją od innych krajów-europęjskich. Mimo sze­regu niesprzyjających dla rozwoju „przemysłu turystycznego czynników, jak: izolowane położenie kraju. zmięnna-pogoda-z sil­nymi wiatrami sztormami,mgłami, liczba znacznych miast Islandii udaje się przyjmować rocznie ponad 40 tys. turystów, zagranicz­nych (w 1971 r. 61 tys.). Dla kraju liczącego 200 tys. osób ma to duże znaczenie. Wpływy z turystyki zagranicznej w 1968 r, wy­niosły 3 min, a w 1969 r. 4 min dolarów [155]. Osiągnięcia Islandii w dziedzinie  turystyki^ związane -są – z  uni­kalną przyrodą .tego kraju.

 

postheadericon NA TERENIE KRAJU

pobrane (1)

Na terenie kraju znajduje się ponad 6OO campingów w których jednocześnie może nocować ponad 100 tys. osób. Liczba miejsc w hotelach w roku 1967 wynosiła 60 tys. Organizuje się specjal­ne- wycieczki, jak np. „Dania farmerska”, „Kraj Hansa Christa- na Andersena”, „Bajeczna podróż” i inne, oraz zwiedzanie zamku w Helsingór, miejscu akcji Hamleta W. Szekspira. Zbudowano solaria, w których.jrains talowano tzw. sztuczne słońca, znajdują się one zwykle przy  turystycznych i umożli­wiają turystom „opalanie., się^w.sztucznych promieniacłi ultrafioletowyh identycznych^jak promienie słońca w krajach połud­niowej Europy.

postheadericon MASOWA TURYSTYKA

pobrane (2)

Począwszy od roku 1965 Dania miała do­datnie saldo bilansu turystycznego, jednak wydatki obywateli duńskich za granicą znacznie wzrosły i obecnie dodatnie saldo bi­lansu turystycznego jest niewielkie. W roku 1970 wpływy z tu­rystyki zagranicznej w Danii wyniosły 314 min dolarów, a wy­datki Duńczyków za granicą 273 min dolarów. Turystyka zajmu­je trzecie-czwarte miejsce wśród gałęzi eksportowych. W latach 60-tych tylko dochody z eksportu produktów żywnościowych, maszyn i środków transportu były wyższe od wpływów z turys­tyki. Na 4,7 min ludności Danii, co roku wyjeżdża na wypoczy­nek za granicę ok. 900 tys. osób. Na 500 tys. Duńczyków wyjeż­dżających do krajów nieskandynawskich, 450 tys. kieruje się w region Morza Śródziemnego (Hiszpania, Włochy, Jugosławia i in.). Taka masowa turystyka stała się możliwa dzięki tanim wy­cieczkom czarterowym.

postheadericon FINLANDIA

trolls-road-6-.1000

Finlandia to kraj tysiąca jezior i zdumiewającego piękna północnej przyrody. Liczba’ turystów zagranicznych, odwiedzają­cych ten kraj systematycznie rośnie. W roku 1938 w Finlandii zarejestrowano 94 tys.: gości zagranicznych, w roku 1946 — 45    tys., w roku 1952, kiedy w Helsinkach odbywały się igrzyska olimpijskie, 144 tys., w roku 1962 — 500 tys., a od roku 1968 po­nad 1 min (w 1970 r. 1,5 min osób). Ponad połowa gości, zagra­nicznych przypada na obywateli Szwecji. Następne miejsca zaj­mują obywatele z RFN (200 tys. osób), Norwedzy (70-r80 tys.) i Amerykanie (50 tys.).  Około 17 tys. km dróg Finlandii ma asfaltowo-betonowe’lub asfaltowe pokrycie, toteż 75%> turystów ,zagranicznych -.stanowią turyści zmotoryzowani.